CHUNG CU LOC -Q2 LO 14 C  MAU MOI CHUNG CU 128 HONG HA biệt thự lô C